Schrijven | Communicatie | Coaching

 

Algemene voorwaarden

SYLD cursussen en workshops

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden workshops wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: SYLD, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
– Cursist: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop.
– Diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde diensten zoals workshop en cursus.
– Opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke opdrachtnemer aanbiedt of levert aan cursist. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop komt tot stand door het mondeling of het schriftelijk (email) aanmelden door cursist. Na ontvangst van de gehele betaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.
c. Met aanmelding/inschrijving verklaart cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops SYLD.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen
a. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4: Annulering en wijziging
a. Annulering (per email of mondeling) is kosteloos tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang is cursist 50% betaling verschuldigd en bij annulering korter als 7 kalenderdagen is cursist 100% betaling verschuldigd.
b. Cursist mag altijd zelf voor een invaller zorgen.
c. Bij het niet verschijnen van de cursist vind er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Betaling
a. De cursist dient het cursus- c.q. workshopgeld te voldoen via de bank uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop of door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen op de dag van de workshop. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cursist er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
b. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Wanneer cursist een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt die geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.
d. Indien cursist met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer
Indien zich minder dan vier (4) cursisten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
a. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cursist zelf.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.
c. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

Artikel 8: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cursist altijd weigeren of wegsturen. cursist ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
a. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door opdrachtnemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De copyright/eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de opdrachtnemer.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst
a. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
b. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q. workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden of dient te worden opgeschort, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cursist recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 11: Klachten – geschillen
a. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
b. Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van de betalingsverplichting.
c. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SYLD Workshops en Cursussen.